Skutki uznania umowy kredytu frankowego za nieważną lub istnienia w umowie frankowej niedozwolonych postanowień umownych